Inloggen
Bestellijst

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ECONOX BV GEVESTIGD TE SON Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Eindhoven nr: 17236247

LEVERANTIES: Deze voorwaarden hebben betrekking op leveranties. Betreffende aangenomen werk verwijzen wij naar de ommezijde.

ALGEMEEN In deze voorwaarden is de statutaire naam opgenomen.

TOEPASSELIJKHEID Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Econox BV gedane transacties inzake leveringen.

Artikel 1. Overeenkomsten a. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. b. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of  feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd. c. Indien niet binnen acht dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraan gebonden, dit voorzover de levering nog niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Prijzen a. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Franco levering Nederland vanaf € 500,- netto (m.u.v. Waddeneilanden). Onder € 500,- netto € 9,50 order en verzendkosten. Kanalen met een lengte van 3 meter per levering netto € 40,- verzendkosten.  b. Indien na de datum van aanbieding, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering een of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaat, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 3. Levertijden a. De Levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. b. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper. c. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.

Artikel 4. Levering en risico a. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper. b. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper. c. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper. d. Indien bij transport voor risico van de verkoper beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of een soortgelijk document worden aangetekend, is verkoper daarvoor niet aansprakelijk. e. De zaken worden geacht door verkoper te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard:    a. bij levering af magazijn: zodra de zaken in of op de vervoersmiddelen zijn geladen;             b. bij franco levering: zodra de zaken ter plaatsen zijn aangevoerd en gelost. f. Bij levering franco behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschied steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. g. Koper en verkoper dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat verkoper zijn verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening. Artikel 5. Levering en afroep a. Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen. b. Bij afroep dient door de koper de afgegeven levertijd in acht te worden genomen. c. De door de koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. d. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven: bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Hoeveelheid a. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meld. b. Ook al meld de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit genoemde artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7 Hoedanigheid, kwaliteit en reclames a. Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld: in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk in ieder geval binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren. b. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geld dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken. c. Indien een afwijking van het bepaalde in lid b. niet aan de hand van een monster wordt geleverd, gelden voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers zoals gesteld is ten opzichte van verkoper. d. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of genoegen van kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voorzover die verder gaande aanspraken uitdrukkelijk met de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden. e. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper, voorzover de zaken niet verwerkt zijn. f. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid a. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel her levering van zaken, zulks ter keuze van koper en voorzover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren. b. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

Artikel 9. Emballage a. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht. b. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden, voor zover deze in rekening gebracht. c. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is de verkoper geen vergoeding verschuldigd voor het in slechte staat geretourneerde emballage.

Artikel 10. Retourzendingen. a. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen. b. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. c. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 15% van de corresponderende factuurwaarde.

Artikel 11. Overmacht a. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren. b. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of  gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid , welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud a. De eigendom van de door verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit eerdere of latere met  verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten. b. Bij niet nakoming door koper van enigerlei verplichtingen tegenover de verkoper, is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen. c. De verkoper zal in geval als bedoeld in lid b. gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van geleverde zaken.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling a. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag. b. 1) de verkoper kan het bedrag op de factuur verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van twee procent. Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt. De vervaldag is de dertigste dag na die, waarop de levering geschied of - zo zulks later is – de vijftiende dag na die waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan de koper. 2) De koper, die op de dertigste dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. 3) De rente, vermeld in lid b2 van dit artikel, loopt vanaf voormelde dertigste dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent. c. 1) indien verkoper geen kredietbeperkingstoeslag hanteert,  is de vervaldag de dertigste dag na die waarop de levering is geschied of – zo zulks later is – de vijftiende dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan koper. 2) De koper, die op de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. 3) De rente vermeld in lid. b3  van dit artikel, is gelijk aan de wettelijke rente en loopt vanaf voormelde dertigste dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. d.       Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper. e. In ieder geval is de koper verschuldigd een gefixeerd  bedrag aan kosten, berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geld op het moment dat de koper in verzuim komt, indien verkoper aantoont  hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient koper ook deze te vergoeden. f. Indien naar verkopers oordeel daartoe reden is, is deze te allen tijden gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.

Artikel 14. Afwijkende bedingingen Bedingen afkomstig van koper, afwijkend van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 15. Toepasselijk recht / Geschillen a. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. b. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper. Koper heeft evenwel tot een maand nadat verkoper zich jegens hem op dit beding heeft beroepen, het recht de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. c. In afwijking van het in het vorig lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, kunnen partijen samen of iedere voor zich het geschil met uitsluiting van de gewone rechter doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen  (A.I.B.s) zolas dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.AANGENOMEN WERK: deze voorwaarden hebben betrekking op aangenomen werk. Betreffende leveranties verwijzen wij naar de ommezijde.

ALGEMEEN In deze voorwaarden is de statutaire naam opgenomen.
TOEPASSELIJKHEID Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Econox BV gedane aanbiedingen en/of door haar met opdrachtgever gesloten overeenkomsten van aanneming. Door het verlenen van een opdracht dan wel het door Econox BV doen uitvoeren van enig werk, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van uitsluitend onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Aanbiedingen a. Alle aanbiedingen geschieden volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving eventueel met tekening(en). Zij zijn voor Econox BV vrijblijvend, totdat zij de opdracht heeft aanvaard en zij zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en omstandigheden. b. Tekeningen, ontwerpen en berekeningen blijven ook na het verlenen van de opdracht eigendom van Econox BV en de auteursrechten daarop blijven bij haar berusten. c. Tenzij anders is overeengekomen, is Econox BV gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen onverminderd het bepaalde artikel 2 van deze voorwaarden. d. Indien binnen 30 dagen de aanbieding niet door een opdracht wordt gevolgd, dient, zo Econox BV zulks verlangt, de offerte met alle daartoe behorende tekeningen, ontwerpen en berekeningen, binnen 40 dagen na daartoe door  Econox BV gedaan verzoek, franco aan deze te worden geretourneerd.  Econox BV is gerechtigd vergoeding te vorderen van alle door haar gemaakte kosten, verband houdende met de gedane aanbieding. e. Een opdracht bindt Econox BV eerst nadat zij deze schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. f. De inhoud van de folders, drukwerken enz. binden Econox BV niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 2. Overeenkomsten a. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Econox BV  Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Econox BV, dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst. b. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Econox BV binden deze laatste niet voor zover deze niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 3. Prijzen risicodeling De bij de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kosten bepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de aanbieding en oplevering van het werk de prijzen van grondstoffen, (hulp)materialen,  de lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenfactoren, wijziging ondergaan, ook al is deze wijziging geschied tengevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen.

Artikel 4. Meer-minderwerk a. Econox BV is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en  gehouden minderwerk in mindering op de aanneemsom te brengen. b. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door. Econox BV hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften boven de in de aannemingsovereenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden soorten te verwerken materialen worden geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in die overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld. Het bepaalde in artikel1646 B.W. wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. Termijn van uitvoering, overmacht a. De termijn waarbinnen het werk dient te worden uitgevoerd, vangt eerst aan nadat Econox BV alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen, welke voor het werk moeten worden verkregen, zijn ontvangen en de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd naar het oordeel van Econox BV zodanig is, dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen. b. Econox BV kan, indien betaling in termijnen overeengekomen is, de termijn van uitvoering verlengen met de tijd gedurende welke de opdrachtgever een opeisbare termijn of een gedeelte daarvan onbetaald laat. c. Ingeval van verhindering het werk uit te voeren tengevolge van overmacht – waaronder te verstaan elke van de wet en/of controle van Econox BV onafhankelijke omstandigheden al of niet voorzienbaar waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het tijdelijk werk of blijvend wordt verhinderd- is Econox BV gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten dan wel de overeenkomst voor zover niet uigevoerd te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelte van het werk, zonder dat Econox BV gehouden is tot het betalen van schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 6. Wijze van uitvoering a. Econox BV is gehouden het werk geheel naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt, dat het werk door een niet aan Econox BV te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Econox BV gehouden de door haar noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering, zoals aangenomen, terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren. b. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door Econox BV aangenomen werk behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt. c. De opdrachtgever dient op zijn kosten – zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van Econox BV vergt – te zorgen voor voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen. Voorts dient de opdrachtgever eveneens op zijn kosten te voorzien in de mogelijkheid van aansluiting van elektrische machines en te zorgen voor verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering nodige energie. De ten behoeve van het werk aangevoerde materialen dienen voor zover noodzakelijk met hulp van de opdrachtgever te worden gelost. d. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschied de regeling van het werk door Econox BV e. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden en/of  de uitvoering van enig onderdeel van het werk of daarmee samenhangende werkzaamheden niet door Econox BV doet geschieden, is hij jegens Econox BV aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. f. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de ARBO-wet geëiste voorzieningen voor het personeel van Econox BV aanwezig zijn. Artikel 7. Materialen, eigendom, risico, keuring a. Tenzij anders is overeengekomen, wordt van de materialen en grondstoffen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. b. Keuring dient door de opdrachtgever bij aankomst van de bouwstoffen op het werk, eventueel op overeengekomen monster, te geschieden. Door de opdrachtgever af dan niet-gekeurde bouwstoffen worden geacht hem te zijn goedgekeurd. c. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te doen onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening behoudens indien dit onderzoek tot afkeuring leidt, in welk geval de kosten voor rekening van Econox BV komen, tenzij het bouwstoffen betreft, door de opdrachtgever of ingevolge zijn opdracht door derden ter beschikking gesteld of bouwstoffen geleverd door een door de opdrachtgever aangewezen leverancier of van een door hem aangewezen leverancier of van een door hem aangewezen fabrieksmerk. d. Ingeval van afkeuring van bouwstoffen kan de opdrachtgever en/of Econox BV vorderen dat een in onderling overleg getrokken door beide gewaarmerkt en verzegeld monster daarvan wordt bewaard. e. Afkomende materialen zijn eigendom van Econox BV f. Voor de door Econox BV voor de uitvoering van het werk benodigde materialen draagt de opdrachtgever  het risico van verlies en/of beschadiging van het moment af waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat zij aldaar buiten de normale werktijden en/of niet onder direct toezicht van Econox BV verblijven. g. De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk waaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle materiële schade.

Artikel 8. Aansprakelijkheid a. Econox BV is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voor zover veroorzaakt door foutieve constructies en/of berekeningen, door haar of in haar opdracht door derden gemaakt, voorts voor fouten of nalatigheid bij de uitvoering van het werk van Econox BV haar ondergeschikten of door hen, die door Econox BV op het werk zijn aangesteld. b. Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatie schade is Econox BV niet gehouden. c. Het maximum schadebedrag tot vergoeding waarvan Econox BV kan worden aangesproken, bedraagt niet meer dan het bedrag waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd. d. Voor de gevolgen van gebreken van door  Econox BV verwerkte materialen en/of bouwstoffen is Econox BV niet aansprakelijk.

Artikel 9. Oplevering, onderhoudstermijn a. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van beide tijdstippen, waarop hetzij Econox BV na de voltooiing van het werk daarvan aan de opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven, hetzij het werk feitelijk in gebruik is genomen. b. Gedurende 30 dagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen na dit tijdstip, is Econox BV gehouden in die periode aan de dag getreden gebreken aan het door haar uitgevoerde werk, welke schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, te herstellen met uitzondering van die gebreken welke een gevolg zijn van door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of werkwijzen, van door haar of in zijn opdracht door derden geleverd materialen of grondstoffen, of van enige van buiten komende oorzaken. c. Na verstrijken van de in sub. B genoemde termijn is Econox BV niet meer aansprakelijk voor enige schade aan of door het uitgevoerd werk toegebracht, behoudens indien uitgevoerd werk een verborgen gebrek bevat, ontstaan door schuld van Econox BV zijn ondergeschikten of door Econox BV in het werk gestelde en Econox BV binnen zes weken na ontdekking daarvan mededeling is gedaan. d. De rechtvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van drie jaren na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.

Artikel 10. Betaling a. Het ingevolge de overeenkomst aan Econox BV toekomend bedrag is het saldo gevormd door de aanneemsom verhoogd c.q. verlaagd met hetgeen overigens aan  c.q.  door haar ter zake van overeenkomst verschuldigd is. b. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient deze uiterlijk dertig dagen na die waarop Econox BV de betreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, te zijn geschied. c. Indien de opdrachtgever met de betaling van een in sub. b genoemde termijn in gebreke blijft, is Econox BV gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten schaden en interesten. d. Na de oplevering wordt door Econox BV een eindafrekening ingediend. Van het eventueel verricht meerwerk c.q. niet verricht minderwerk wordt een duidelijk gespecificeerde nota ingediend. Reeds betaalde termijnen worden in mindering op het eindsaldo gebracht. e. Betaling van het Econox BV toekomend saldo dient binnen dertig dagen na indiening van de eindafrekening aan deze te geschieden. f. Indien de opdrachtgever enige opeisbare termijn da wel het saldo van de eind- afrekening niet binnen de in dit artikel daarvoor gestelde termijnen voldoet, is de opdrachtgever daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldende op het moment waarop de opdrachtgever in verzuim raakt. Indien na verloop van vier weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden deze nog niet heeft plaatsgevonden en een nadien door Econox BV verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, wordt het in de voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met twee verhoogd. g. Econox BV is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn. Bij niet voldoening hieraan is het in sub c. bepaalde van toepassing. h. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever is Econox BV gerechtigd materialen voor zover nog niet verwerkt, terug te nemen tegen een nader te bepalen prijs welke afhankelijk wordt gesteld van de staat waarin de materialen, zich op het moment van terugname bevinden. i. De opdrachtgever, die het door hem verschuldigde niet op tijd betaald heeft, is verplicht aan Econox BV de kosten te vergoeden gemaakt tot inning der vordering. Econox BV is bevoegd de kosten buiten die van de inningprocedure zelf en de executiekosten, te fixeren op vijf procent van de verschuldigde hoofdsom. j. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn eventuele vorderingen op Econox BV te verrekenen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud a. De eigendom van de door Econox BV geleverde zaken gaat niet eerder op de opdrachtgever over, dan nadat deze aan alle voor hem uit met Econox BV gesloten overeenkomsten voortspruitende verplichtingen zal hebben voldaan en Econox BV de uit hoofde van die overeenkomst verschuldigde betalingen, alsmede al hetgeen zij van de opdrachtgever wegens diens tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen heeft gevorderd, zal hebben ontvangen. b. Opdrachtgever zal bevoegd zijn van Econox BV afkomstige zaken ten aanzien waarvan Econox BV de eigendom heeft voorbehouden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan te wenden en aan derden te leveren zulks echter slechts onder het maken van een overeenkomstig eigendomsvoorbehoud. c. Opdrachtgever is niet gerechtigd door Econox BV geleverde zaken te bezwaren of daarop enig beperkend recht te vestigen.

Artikel 12. Annulering a. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen of te annuleren. Indien dit geschied om andere redenen dan in gebreke blijven van Econox BV om het werk uit te voeren op de wijze en binnen de tijd als overeengekomen heeft Econox BV naast de haar eventueel verschuldigde vervallen termijnen recht op volledige vergoeding van de overeengekomen aannemingssom c.q. ven het niet betaalde deel daarvan. b. Indien Econox BV haar verplichtingen niet nakomt, dient de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke te stellen, haar daarbij een redelijk termijn stellende binnen welke Econox BV alsnog het werk dient aan te vangen dan wel het werk voort te zetten. Blijft Econox BV als dan nalatig dan is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van  Econox BV zelf of door derden te doen uitvoeren c.q. te voltooien.

Artikel 13. Geschillen a. Alle geschillen zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. Voor zover hiervan in de voorwaarden niet is afgeweken, zijn op onze leveringen, mondelinge of schriftelijke, aanbiedingen en overeenkomsten de bepalingen van toepassingen zoals opgenomen in B.W.
Europlast
Clima Industries
Almeva
TUV SUD
SGS keurmerk
CE keurmerk

Bestellijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
20201201 18:47:25 PC11False0FalseTrue0